ก้าวล้ำนำธุรกิจ สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business Towards Digital Transformation

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองรายการทางทะเบียนที่เป็นรายการปัจจุบัน

จดทะเบียน (ล่าสุด)

บอจ.4 หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไข

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ล่าสุด)

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

งบการเงิน (ล่าสุด)

สำเนางบการเงินฉบับปีงบการเงินล่าสุด

จดทะเบียน (จัดตั้ง)

บอจ.2 บอจ.3 หส.2 (เอกสารชุดจดทะเบียนจัดตั้งพร้อมนายทะเบียนรับรองสำเนา)

ประกาศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ปรับปรุงระบบให้บริการหนังสือรับรอง นิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสารและถ่ายเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Service) โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ลงนามรับรองเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561เป็นต้นไป

บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสารและถ่ายเอกสาร

บริการหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสารและถ่ายเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทบริการ

ประเภทบริการ

ช่องทางการรับเอกสาร

ช่องทางการรับเอกสาร

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารพันธมิตรที่ร่วม

โครงการ e-Certificate

ธนาคารพันธมิตรที่ร่วม

โครงการ e-Certificate

ประเภทของนิติบุคคล

ประเภทของนิติบุคคล

ประเภทบริการ

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล

คำอธิบาย

หนังสือรับรองรายการทางทะเบียน รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการ ที่เป็นรายการปัจจุบัน

2. คัดสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง

คำอธิบาย

เอกสารที่ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือนำส่งภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้ง เช่น บอจ.2 หรือหนังสือบริคณห์สนธิ บอจ.3 บอจ.5 งบการเงินการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีนายทะเบียนลงนามรับรองเอกสาร

3. ถ่ายเอกสาร(ไม่รับรอง)

คำอธิบาย

เอกสารที่นายทะเบียนไม่ลงลายมือชื่อรับรอง

ช่องทางการรับเอกสาร

รับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

(Electronic File)

จัดส่งโดยพนักงานกรม

(Delivery)

จัดส่งทางไปรษณีย์

(Postage)

รับด้วยตนเอง

(Walk In)

รับผ่านธนาคาร

(Bank)

ช่องทางการชำระเงิน

THAI QR

บัตรเครดิต / บัตรเดบิต

เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM /
Internet Banking / Cross Bank

ธนาคารพันธมิตรที่ร่วมโครงการ e-Certificate

1.ธนาคารกรุงเทพ (บางสาขา)

2.ธนาคารกรุงไทย

3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

4.ธนาคารกสิกรไทย

5.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

6.ธนาคารทหารไทยธนชาต

7.ธนาคารไทยพาณิชย์ (เฉพาะสาขารัชโยธิน)

8.ธนาคารมิซูโฮ

9.ธนาคารออมสิน

10.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประเภทของนิติบุคคล

1.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด

3.บริษัทจำกัด

4.บริษัทมหาชนจำกัด

5.สมาคมการค้า

6.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

7.กิจการร่วมค้า

8.นิิติบุคคลต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมบริการ

ประเภทนิติบุคคล
นิติบุคคล
หน้าละ
รายการละ
หนังสือรับรอง
40
รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน
50
รับรองสำเนาเอกสารงบการเงิน/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
50
ถ่ายเอกสาร
3
50
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
หน้าละ
รายการละ
หนังสือรับรอง
100
รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน
100
รับรองสำเนาเอกสารงบการเงิน
50
ถ่ายเอกสาร เอกสารทางทะเบียน
3
200
ถ่ายเอกสาร เอกสารงบการเงิน
3
50
กิจการร่วมค้าเเละนิติบุคคลต่างประเทศ
หน้าละ
รายการละ
รับรองสำเนาเอกสารงบการเงิน
50
ถ่ายเอกสาร
3
50
สมาคม (คิดเป็นจำนวนเรื่อง)
หน้าละ
เรื่องละ
รับรองสำเนาเอกสาร
20
ถ่ายเอกสาร
3