แพ็กเกจสำเร็จรูป
หนังสือรับรอง
หนังสือรับรอง
รายการทางทะเบียน
ที่เป็นรายการปัจจุบัน

รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ให้บริการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น.
แนะนำ
จดทะเบียน
(จัดตั้ง)
บอจ.2
บอจ.3
หส.2
เอกสารชุดจดทะเบียนจัดตั้ง
พร้อมนายทะเบียนรับรองสำเนา
งบการเงิน
(ล่าสุด)
สำเนางบการเงินฉบับ
ปีงบการเงินล่าสุด
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(ล่าสุด)
สำเนาบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นล่าสุด
จดทะเบียน
(ล่าสุด)
บอจ.4
หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไข
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(ล่าสุด)
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด พร้อมนายทะเบียนรับรองสำเนา
งบการเงิน
(ล่าสุด)
สำเนางบการเงินฉบับ ปีงบการเงินล่าสุด พร้อมนายทะเบียนรับรองสำเนา
หนังสือรับรอง
หนังสือรับรอง รายการทางทะเบียน ที่เป็นรายการปัจจุบัน พร้อมนายทะเบียนรับรอง

รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ให้บริการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น.
แนะนำ
จดทะเบียน
(จัดตั้ง)
•บอจ.2 • บอจ.3 • หส.2 เอกสารชุดจดทะเบียนจัดตั้ง พร้อมนายทะเบียนรับรองสำเนา
จดทะเบียน
(ล่าสุด)
หนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขล่าสุด / บอจ.4 ล่าสุด
© 2023 DEPARTMENT OF BUSINESS DEVELOPMENT
Version 1.0.1